ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
132

• หญิง
85

รวม
228


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
114

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• ไม่ระบุ
37


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28

• แผนกวิชาช่างยนต์
18

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
24

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการตลาด
7

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
8

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานบุคลากร
22

• งานการเงิน
8

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
15

• งานอาคารสถานที่
22

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
9

• งานวางแผนและงบประมาณ
11

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12

• งานความร่วมมือ
12

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
17

• งานปกครอง
48

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
47

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
23

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
15

• งานครูที่ปรึกษา
17

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
26

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
31

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
18

• งานทะเบียน
17

• งานวัดผลและประเมินผล
20

• งานสื่อการเรียนการสอน
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
42

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
2

• กรรมการตรวจแผนการสอน
30

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
14

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสถาพร โพธิ์หวี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายยอดเพชร แพรน้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายรชต ดิลกรัชตสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้แทนฝ่ายนายสุพล จันปอภาร
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายประหยัด แช่มจุ้ย
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนว่าที่ รต.สาโรจน์ เถกิงสรคันธุ์
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางมัทรี รักพงษ์
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
หัวหน้าแผนกนายสมคิด สมนักพงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางสุดใจ ยาละ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางกานดา ขำเปรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางจุฑารัตน์ เนวะมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางสาวดวงใจ ไตรบุตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายวัชรธน ขอพรกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายสมศักดิ์ พุฒตาลดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายชัยณรงค์ มีเต็ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายสมทัย บัวชื่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายอัครนิตย์ ล่องชูผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายณัฐดนัย เรือนคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายคชา กังวาฬ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางสาวณัฐปาลิน ทักษิณวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายสัจจา มโนมัยนุกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายธารางกูล บัวบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายชุมพล ม่วงจีน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอน
หัวหน้างานนายอุดม เสือดอนกลอย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายวีระพงษ์ ขำเปรม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางพชรกมล อินทรสูต
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายณรงค์ ตระกูล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชุมพล ขัติยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายเทอดพล เพชรจันทร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายศุภกร ศรีอาวุธ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางปราณี แสงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสมบัติ ชิวหา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายมงคล ถนอมสุข
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายวิจิตร พิรารัมย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายฉันทพัฒน์ สมนึกเจริญสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายศราวุธ สงล่า
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายภีรภัท วิวัฒน์พงษ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอัธฌาย์นัน สงวนวงศ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายวาที สุรินทะ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางสาวปอร์ พันธ์ศรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางสาวกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายสิทธิพร ไกรยวงศ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูประจำนายชานนท์ นาคทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวลัดดาวัลย์ เกิดสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายจิรเมธช์ กลิ่นบัว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางจินตนา ชาญเชี่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานการเงินนายอำนวย ดีพา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสมเกียรติ หะยาจันทา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชัด อินทะสี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายเพิ่ม บดีรัฐ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนางสาวจารุภัทร แจ่มประแดง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณนางดัชนีย์ จะวรรณะ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนายไพรฑูรย์ พิลึก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ร้อยตรีชวโรจน์ ด้วงช้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนว่าที่ร้อยตรีพิชิต แสงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสุรศักดิ์ แสนสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธนนันท์ มาศธนานันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชูชาติ ศรีคมขำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธีระ ใจตา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวเพียงพร ชัยอ้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธวัชชัย พุ่มริ้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือนายเสริมศักดิ์ ชมอุต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสุชาญ นาคน้อย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนิทัศน์ ศรีเทียมศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายขจรศักดิ์ จันทร์นวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนายพงษ์เพชร นาคพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายปรีชา มลเลื่อน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนุกูล เทียนการ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายสัญชัย พิลึก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสมนึก ศรีอนงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางภิมลวรรณ สุพรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวไพริน สาวงศ์ตุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการตรวจแผนการสอน กรรมการตรวจแผนการสอนนายปกรณ์ ปัญญาดี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวดาวสกาย พูลเกษ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสำเริง คำกมล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายทวิภพ พินิจลิขิต
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายวรสันต์ ชื่นชม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาววิไลรัตน์ ถมทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายพัณณ์กร จันทร์สมบัติ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเอกรินทร์ พิลึก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนางสุจินตนา คงกระพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายชัยลักษณ์ เส้นเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายทรงยศ กำแพงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุภาพร ผุดผ่อง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสายฝน สายประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายรัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวิชา กุลมัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิชญาพร โกมลกระหนก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพัชรวดี อ่ำเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางมัทนา จีบกล่ำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุภัชชา สวาทพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายทัศนะ คงเพ็ชรศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายชูโชค อิ่มเหว่า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนว่าที่ร.ต.ชวลิต เอกสินเสริม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายกานต์ฐนพัฒน์ อินทร์มา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายอำพล แสนหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนายวัชรพงษ์ ชื่นตา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววัชรีพร พวงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวกิติมาภรณ์ สมบัติพล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางศศิธร เพ็ชรอิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายธนภัทร ปานคำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวรัตนาวดี ปลื้มใจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นพดล สังข์น้อย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการพลเรือนนางสาวฐิติรัตน์ ไชยวงค์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน)นายกฤษดา สาหร่าย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสิทธิ กุลบุตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูอัตราจ้างนางสาวปภัสวรรณ เอี่ยมรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางกุลนรี วังอาจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายเมธี มูลฟู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่วม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายจิรศักดิ์ สุริยาส่องแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางภาณี พิมพาทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางกนกรดา ปานสุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวศิริวรรณ สวนลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์ จาดคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาว่าที่ร.ต.ธีระพล กุลสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวบุญเรือน ช่างย้อม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางฐปนัท ปัทมะเสวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนายภัทรพงศ์ จันทร์เขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวรพงษ์ โพธิ์มูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.สุชน แก้วบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายสุรศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวชฎาธร อ้นอารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายอานนท์ จันเนตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนภาพร ตั้งแต่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธนาวิทย์ ปัสติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวทิพย์นิภา เอีี่ยมเอื้อยุทธ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายกริชติศักดิ์ เซียมตะคุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวหทัยชนก วงษ์คำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณัฐพงศ์ โพธิ์ม่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายทนงศักดิ์ ศรีพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายนัฐวุฒิ อุตเรือน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอารียา กาไสย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวฐิติมา แก้วกำเนิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวีรวัตย์ ขันคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิรศักดิ์ บุญธานี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชนะศักดิ์ เนื้อไม้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายศณพงศ์ สิงห์ธนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวรัตนาภรณ์ แสงเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายธนพลธ์ เพชรวรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุกานดา ปานช้าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวนันทพร สมนักพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายภาณุพงศ์ วิทยาพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายปุณยวัจน์ สิทธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายอภินันท์ จินตกสิกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวนพมาศ ศรีวงษ์วรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุปรียา คันสิงหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายธนชิต เนียมวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวโชติดา พักเรือนดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายสยามรัฐ ชุ่มเย็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอุกฤษฏ์ สิบรัมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนายพงศ์ปณต ทักคุ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุนิตา นาคอ้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายธงชัย เรืองคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอุดมศักดิ์ ทวนพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายก้องตะวัน ประสมญาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายฉัตรชัย เพียรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนายกิตติพงษ์ ดิษฐบรรจง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนางสาวณัฐมน อินทร์แม้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวณัฐวรรณ ยาละ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายปริญญา ดีไพร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวบังอร โพธิ์พันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสนธยา นีลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุวิชา ขุนณรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ลูกจ้างประจำนายวินัย ตาลเมือง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นางสาวศศิธร โมกมัน
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายเอนก บัวนาค
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวนุชนาถ ชุ่มรัศมี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ เอี่ยมจุฑาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
เจ้าหน้าที่นายประกิจ เปรมเดช
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวมุทิตา สุดสงวน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวอมาวะศรี แซ่ปึง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาวสุดารัตน์ เกษมญาติ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววันทิณี วัดแพง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายศิวกร วัฒนศิริ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวสาธิตา แก้วเกิด
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาววัชราภรณ์ พุ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววัลลีย์ เกิดพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายทรงพล บำรุงศรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสุดารัตน์ วงษ์อ่อง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายปัญญา เรือศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวภควดี สิทธิกัน
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวสุภาพร แก้วนิคม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุปนัดดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุุธยา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวยูถิกา นวมวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสมบูรณ์ รำไพเราะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายวีระชัย พวงทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสนทญาซิน รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปราโมทย์ อยู่สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายภาณุพงศ์ รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่รัตนา​ โมกข์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางพัชราพร กล้าหาญ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายนิทัศน์ กระต่ายทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวจิราภา ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางโยทกา ขัติยะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางนิชาภา ไชยราช
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาววัณนิพิศ ทองสำฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวทิพย์วัลย์ ศรีวงษ์วรรณ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางปิยะวรรณดา เกิดยอด
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวสุนิศา ร่มโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีธุวานนต์ คำเลิศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางดาวเรือง คำกมล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางประพิศ สอนเจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวประไพร มาเครือ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวรติกานต์ พรมคำ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกัลยา ระวังภัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสาวอัจฉรา นิยมวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางอุบล ตาลเมือง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสมญาณี จันทรังษี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวอมรรัตน์ แจ่มจำรัส
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายธานินทร์ เกิดเนตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)นางนิตญา รัตตสนธิกุล
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นักศึกษาฝึกสอนภัทระ กระต่ายทอง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์