ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
23

• ชาย
127

• หญิง
81

รวม
231


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
113

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ไม่ระบุ
41


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
9

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
10

• งานบุคลากร
19

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
15

• งานอาคารสถานที่
27

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
10

• งานความร่วมมือ
7

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
16

• งานปกครอง
39

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
49

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
21

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
28

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
27

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
30

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
22

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3
นายสถาพร โพธิ์หวี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รชต ดิลกรัชตสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายประหยัด แช่มจุ้ย
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายวิชาการมัทรี รักพงษ์
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสุพล จันปอภาร
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายณรงค์ ตระกูล
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

พัณณ์กร จันทร์สมบัติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สมศักดิ์ พุฒตาลดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายวัชรธน ขอพรกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานสมคิด สมนักพงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายณัฐดนัย เรือนคำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเสริมศักดิ์ ชมอุต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายธีระ ใจตา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายสมทัย บัวชื่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนายวีระพงษ์ ขำเปรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมนายชุมพล ม่วงจีน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานสุดใจ ยาละ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีศุภรัตน์ เทียบลม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดดวงใจ ไตรบุตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการอำนวย ดีพา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกานดา ขำเปรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมสัจจา มโนมัยนุกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายคชา กังวาฬ
หัวหน้างาน งานบุคลากรสิรินาฎ สมนักพงษ์
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวปอร์ พันธ์ศรี
หัวหน้างาน งานบัญชีสมบัติ ชิวหา
หัวหน้างาน งานพัสดุนายชุมพล ขัติยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ภีรภัท วิวัฒน์พงษ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศว่าที่ร้อยตรีพิชิต แสงจันทร์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายมงคล ถนอมสุข
หัวหน้างาน งานความร่วมมือวิจิตร พิรารัมย์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ดาวสกาย พูลเกษ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจว่าที่ รต.สาโรจน์ เถกิงสรคันธุ์
หัวหน้างาน งานปกครองอัธฌาย์นัน สงวนวงศ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวันชัย กอบกิจ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาธารางกูล บัวบาน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาปราณี แสงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวาที สุรินทะ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฉันทพัฒน์ สมนึกเจริญสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายสิทธิพร ไกรยวงศ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายศุภกร ศรีอาวุธ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายชัยพร ดอนกลาง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จันทร์ศรี ดนูนาถ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เกียรติศักดิ์ ศิริฤทัยวัฒนา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พชรกมล อินทรสูต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จุฑารัตน์ เนวะมาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พนมพร แป้นแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พิมลพรรณ พรหมทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิชญาพร โกมลกระหนก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววัชรีพร พวงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกิติมาภรณ์ สมบัติพล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ธนภัทร ปานคำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ณราชัย แสงพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ไพรฑูรย์ พิลึก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ร้อยตรีชวโรจน์ ด้วงช้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์สัญชัย พิลึก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ศราวุธ สงล่า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์สมนึก ศรีอนงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ชัยลักษณ์ เส้นเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์สุรศักดิ์ แสนสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานขจรศักดิ์ จันทร์นวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานวิชา กุลมัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายทศพล ชัยตันตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานกานต์ฐนพัฒน์ อินทร์มา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานสุภัชชา สวาทพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานพงษ์เพชร นาคพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายจิรเมธช์ กลิ่นบัว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเพิ่ม บดีรัฐ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอุดม เสือดอนกลอย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเพียงพร ชัยอ้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชัด อินทะสี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอัครนิตย์ ล่องชูผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเทอดพล เพชรจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังชูชาติ ศรีคมขำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังทัศนะ คงเพ็ชรศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชูโชค อิ่มเหว่า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมงคล หอมแก่นจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมัทนา จีบกล่ำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังชานนท์ นาคทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ธวัชชัย พุ่มริ้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ธนนันท์ มาศธนานันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สุชาญ นาคน้อย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนิทัศน์ ศรีเทียมศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ปรีชา มลเลื่อน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สำเริง คำกมล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทรงยศ กำแพงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมเกียรติ หะยาจันทา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายวัชรพงษ์ ชื่นตา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชัยณรงค์ มีเต็ม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมนางทรงพร บำรุงศรี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีจารุภัทร แจ่มประแดง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวลัดดาวัลย์ เกิดสุวรรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดจินตนา ชาญเชี่ยว
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางดัชนีย์ จะวรรณะ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนุกูล เทียนการ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจณัฐปาลิน ทักษิณวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทวิภพ พินิจลิขิต
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนิศารัตน์ ทองแดง
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมปกรณ์ ปัญญาดี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐิติรัตน์ ไชยวงค์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน

กฤษดา สาหร่าย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นายสิทธิ กุลบุตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์นางศศิธร เพ็ชรอิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายเอกรินทร์ พิลึก
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสถาปัตยกรรมสุภาพร ผุดผ่อง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปภัสวรรณ เอี่ยมรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางภาณี พิมพาทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กนกรดา ปานสุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ฐปนัท ปัทมะเสวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หทัยชนก วงษ์คำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อภินันท์ จินตกสิกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นพมาศ ศรีวงษ์วรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อารียา กาไสย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์สุปรียา คันสิงหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร.ต.ธีระพล กุลสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวิทยา จินกาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายทรงชัย ไชยพรหมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์สดใส มั่นคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์วีรวัตย์ ขันคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุทธิพงษ์ แย้มยงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์สุชน แก้วบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานบุญเรือน ช่างย้อม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์ จาดคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายสุรศักดิ์ สุขประกอบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวรพงษ์ โพธิ์มูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานกริชติศักดิ์ เซียมตะคุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะสุรศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชนะศักดิ์ เนื้อไม้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะเมธี มูลฟู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะจิรศักดิ์ สุริยาส่องแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังณัฐพงศ์ โพธิ์ม่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวุฒินันท์ พรมมินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังคุณากร ปิ่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนัฐวุฒิ อุตเรือน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจิรศักดิ์ บุญธานี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังทนงศักดิ์ ศรีพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธนชิต เนียมวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนัทที ลำขวัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศณพงศ์ สิงห์ธนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายก้องตะวัน ประสมญาติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวลลิตา โฆษิตเลิศวัฒนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนายคณิตนนท์ ดาวเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนางสาวรัตนาภรณ์ แสงเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรมนายภัทรพงศ์ จันทร์เขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมนายอานนท์ จันเนตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนาย ทิวานนท์ โพธิ์โต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานภาณุพงศ์ วิทยาพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานปุณยวัจน์ สิทธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่วม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีไอลดา คำปากูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนภาพร ตั้งแต่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดศิริวรรณ สวนลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการกุลนรี วังอาจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชฎาธร อ้นอารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฐิติมา แก้วกำเนิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายธนาวิทย์ ปัสติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมนางสาวทิพย์นิภา เอีี่ยมเอื้อยุทธ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมสุกานดา ปานช้าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม

นางสาวศศิธร โมกมัน
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)เอนก บัวนาค
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นายวินัย ตาลเมือง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

กนกพร คงเพชรศักดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง แผนกวิชาการเลขานุการว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ เอี่ยมจุฑาวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาววัชราภรณ์ พุ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุนิศา ร่มโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวสาธิตา แก้วเกิด
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสุดารัตน์ เกษมญาติ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวศิวลักษณ์ ใจฉ่ำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววัณนิพิศ ทองสำฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวภควดี สิทธิกัน
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีน.ส สุภาพร แก้วนิคม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายทรงพล บำรุงศรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสุดารัตน์ วงษ์อ่อง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุยูถิกา นวมวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสมบูรณ์ รำไพเราะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายสมศักดิ์ ขัดวิลาศ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายนิทัศน์ กระต่ายทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปัญญา เรือศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายธนธรณ์ ภาคินธนวัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวีระชัย พวงทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมเกียรติ บุญสุข
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสนทญาซิน รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปราโมทย์ อยู่สุภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายภาณุพงศ์ รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกัลยา ระวังภัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางดาวเรือง คำกมล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวอัจฉรา นิยมวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางประพิศ สอนเจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวประไพร มาเครือ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายประกิจ เปรมเดช
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีวงษ์วรรณ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวอมาวะศรี แซ่ปึง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณธานินทร์ เกิดเนตร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวมุทิตา สุดสงวน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาววันทิณี วัดแพง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจแสงดาว แซ่จ๋าว
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาววัลลีย์ เกิดพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางโยทกา ขัติยะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจิราภา ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางปิยะวรรณดา เกิดยอด
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางพัชราพร กล้าหาญ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาปนัดดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุุธยา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวรติกานต์ พรมคำ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางนิชาภา ไชยราช
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลว่าที่ร้อยตรีธุวานนต์ คำเลิศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางอุบล ตาลเมือง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายศิวกร วัฒนศิริ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

นางนิตญา รัตตสนธิกุล
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน