ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
193

• ชาย
9

• หญิง
12

รวม
214


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
1

• ไม่ระบุ
212


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26

• แผนกวิชาช่างยนต์
18

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาพาณิชยการ
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
2

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
9

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8

• แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
24

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15

• ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
7

• งานประชาสัมพันธ์
14

• งานบุคลากร
13

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
7

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
8

• งานวางแผนและงบประมาณ
8

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12

• งานความร่วมมือ
9

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
22

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
31

• งานปกครอง
19

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
58

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
39

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
15

• งานครูที่ปรึกษา
15

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
39

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
17

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
21

• งานทะเบียน
19

• งานวัดผลและประเมินผล
25

• งานสื่อการเรียนการสอน
19

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
28

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
6

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีไฟฟ้า
3

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีการผลิต
3

• งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีเครื่องกล
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
14

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
44

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสถาพร โพธิ์หวี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายสัจจา มโนมัยนุกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายยอดเพชร แพรน้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายสุบรรณ์ ชัยยะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายวรสันต์ ชื่นชม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกจุฑารัตน์ เนวะมาตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมศักดิ์ พุฒตาลดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพงษ์เพชร นาคพงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)สำเริง คำกมล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนมนทิพย์ สายเย็น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพาณิชยการ
ครูประจำ แผนกวิชาพาณิชยการ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนทวิภพ พินิจลิขิต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนชัยณรงค์ มีเต็ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสายฝน สายประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุขสิริ อินจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนอภิเชษฐ์ รอดเที่ยง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาชุมพล ม่วงจีน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนคชา กังวาฬ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจสมทัย บัวชื่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนอัครนิตย์ ล่องชูผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์รัฐติกรณ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวัชรธน ขอพรกลาง
หัวหน้าแผนก ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองณัฐดนัย เรือนคำ
หัวหน้าแผนก ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมงคล ถนอมสุข
หัวหน้าแผนก ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนภีรภัท วิวัฒน์พงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
หัวหน้างานดาวสกาย พูลเกษ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนเทอดพล เพชรจันทร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนธนภัทร ปานคำ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนณรงค์ ตระกูล
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนมัทรี รักพงษ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีสัญชัย พิลึก
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์วิไลรัตน์ ถมทอง
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาโชติดา พักเรือนดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลณัฏฐชัย เหมือนอินทร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีปราณี แสงจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลฉันทพัฒน์ สมนึกเจริญสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนฤมล ชิดประทุม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ศุภกร ศรีอาวุธ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนคมกริช กลิ่นศรีสุข
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุภัชชา สวาทพงษ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีการผลิต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลศราวุธ สงล่า
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีเครื่องกล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือชุมพล ขัติยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนพดล สังข์น้อย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักสาโรจน์ เถกิงสรคันธุ์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำวิชญาพร โกมลกระหนก
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลพัชรวดี อ่ำเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนกัญญาณัฐ สุริยะ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวัชรีพร พวงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลรัตนาวดี ปลื้มใจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลภิมลวรรณ สุพรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนสุจินตนา คงกระพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พชรพร บูชาบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์พชรกมล อินทรสูต
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานบัญชีกิติมาภรณ์ สมบัติพล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลอุดมศักดิ์ ทวนพล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีเครื่องกลสุวิชา ขุนณรงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนวีรวัตย์ ขันคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนโอ เงินทอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนชัยลักษณ์ เส้นเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์อุกกริช รอดทุกข์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพิทยา คงปาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไพรฑูรย์ พิลึก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือสมนึก ศรีอนงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือดิสดนัย ธนะสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะเสริมศักดิ์ ชมอุต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนทรงยศ กำแพงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนปรีชา มลเลื่อน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ธนนันท์ มาศธนานันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนิทัศน์ ศรีเทียมศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนธวัชชัย พุ่มริ้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ประหยัด แช่มจุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)ฐิติพงษ์ แก้วดี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีระภา ศรีสุพัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจธวัชชัย ไร่จรูญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมจารุภัทร แจ่มประแดง
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาทิพวรรณ กลิ่นกรุด
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจปอร์ พันธ์ศรี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีธารางกูล บัวบาน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดดัชนีย์ จะวรรณะ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำพล แสนหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมกันธิชา สงทอง
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมปกรณ์ ปัญญาดี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนฐิติพันธุ์ ภู่งาม
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนันทพร สมนักพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภาณุพงศ์ วิทยาพล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานวาที สุรินทะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานศศิธร เพ็ชรอิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างพิชิต แสงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)วัชรากร พะนอจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ธีระ ใจตา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจอุกฤษฏ์ สิบรัมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกิตติพงษ์ ดิษฐบรรจง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานรัตนาภรณ์ แสงเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนวันวิสาข์ ฉลองชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมวิจิตร พิรารัมย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอรุณรัช บุญโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาดุษฎี ระวังภัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังชูชาติ ศรีคมขำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาทัศนะ คงเพ็ชรศักดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนพงศ์พันธ์ เสนาทัศนเสถียร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังชัด อินทะสี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานัฐวุฒิ อุตเรือน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังชวลิต เอกสินเสริม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีณัฐพล มีทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิชา กุลมัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขจรศักดิ์ จันทร์นวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)สุชน แก้วบุรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบณัฐนนท์ จาดคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีการผลิตณัฐมน อินทร์แม้น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานกานต์ฐนพัฒน์ อินทร์มา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานสมบัติ ชิวหา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สุรศักดิ์ แสนสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเสรี ฤทธิ์กล้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครองชวโรจน์ ด้วงช้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ชำนาญการพิเศษนฐพร ขุนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการธิติพัฒน์ ทองดอนเครื่อง
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยสุรีย์รัตน์ อย่าเก่ง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน)มนู มุ่งเจริญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่วม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีสุภาพร ผุดผ่อง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมัทนา จีบกล่ำ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)จิรศักดิ์ สุริยาส่องแสง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
ครูอัตราจ้างหทัยชนก วงษ์คำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาฐปนัท ปัทมะเสวี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ญาดานภัส กิติแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาพงศ์ปณต ทักคุ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาสุวนันท์ ปั้นเหล็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นพมาศ ศรีวงษ์วรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลเกศวลี นีซัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาปภัสวรรณ เอี่ยมรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาธนพลธ์ เพชรวรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาธีระพล กุลสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทิวานนท์ โพธิ์โต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุนิตา นาคอ้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาพาณิชยการ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจันทร์จิรา ยิ้มมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานภัทรพงศ์ จันทร์เขียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมนิรชา แซ่หลิ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการสำนักงานกนกพร คงเพชรศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดวงหทัย เปรมสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนภาพร ตั้งแต่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบภาณุวิชญ์ อู่เงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครองสุกานดา ปานช้าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสนธยา นีลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีไฟฟ้าณัฐพงศ์ โพธิ์ม่วง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีไฟฟ้าชนะศักดิ์ เนื้อไม้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปุณยวัจน์ สิทธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมฤทัย เนตรพรมราช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างศณพงศ์ สิงห์ธนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีธนชิต เนียมวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)สยามรัฐ ชุ่มเย็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)บุญเรือน ช่างย้อม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีการผลิตศักดิ์สิทธิ์ ทิหวาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ชูโชค อิ่มเหว่า
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์มาริสา ทิมอ่วม
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีจิรศักดิ์ บุญธานี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนพัณณ์กร จันทร์สมบัติ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปนัดดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์ เอี่ยมจุฑาวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนิชาภา ไชยราช
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางประพิศ สอนเจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบรัตนกร พู่อ้น
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)ประไพร มาเครือ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นิทัศน์ กระต่ายทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)อำไพ เทวรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)กัลยา ระวังภัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)ภาณุพงศ์ รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)ปัทมา มีอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)ยุพา สมศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก