ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
23

• ชาย
127

• หญิง
81

รวม
231


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
113

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ไม่ระบุ
41


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25

• แผนกวิชาช่างยนต์
20

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
9

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
6

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
10

• งานบุคลากร
19

• งานการเงิน
7

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
15

• งานอาคารสถานที่
27

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
10

• งานความร่วมมือ
7

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
17

• งานปกครอง
39

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
49

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
21

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
28

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
27

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
30

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
14

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
22

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


สิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายณรงค์ ตระกูล
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา