ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
14

• ชาย
131

• หญิง
80

รวม
225


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
111

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• ไม่ระบุ
36


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27

• แผนกวิชาช่างยนต์
21

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
25

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10

• แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
7

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
8

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานบุคลากร
25

• งานการเงิน
10

• งานบัญชี
5

• งานพัสดุ
15

• งานอาคารสถานที่
22

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
10

• งานวางแผนและงบประมาณ
11

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12

• งานความร่วมมือ
13

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
17

• งานปกครอง
59

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
55

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
28

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
17

• งานครูที่ปรึกษา
17

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
27

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
33

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
21

• งานทะเบียน
20

• งานวัดผลและประเมินผล
22

• งานสื่อการเรียนการสอน
10

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
48

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
3

• งานอาคารสถานที่(ช่างเหล็ก)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
8

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

ฝ่ายบริหารทรัพยากรผู้แทนฝ่ายนายสุพล จันปอภาร
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร